© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo Akryl Art Agata Drożdżowska Obrazy na sprzedaż

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

 

§ 1
Postanowienia wstępne
 
Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców, określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2
Definicje
 
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Agata Drożdżowska, osoba fizyczna
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta ze Strony
6. Sklep - sklep internetowy działający na zasadach działalności nierejestrowanej
w rozumieniu Ustawy z dnia 6. marca 2018 Prawo przedsiębiorców, prowadzony
przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://akrylart.pl
7. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://akrylart.pl
8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.
11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 
 
§ 3
Kontakt
 
1. Siedziba: Szopena 12/1/17, 44-120 Pyskowice, Polska
2. Adres e-mail Sprzedawcy: agata@akrylart.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 660 567 560
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Kontakt telefoniczny w godzinach 08:00-20:00
 
§ 4
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,
 
§ 5
Informacje ogólne
 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie 3 niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację : Imię i Nazwisko, adres do wysyłki oraz adres e-mail.
Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
 
§ 6
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamów”
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie.
 
§ 7
Oferowane metody płatności
 
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1.  Płatności elektroniczne PayPal
2.  Płatności elektroniczne Stripe
 
 
 
3.  Tradycyjny przelew bankowy
4. Płatność przy odbiorze przesyłki
 
§ 8
Oferowane metody wysyłki
 
1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej (domyślnie)
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej - za pobraniem
 
 
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Po weryfikacji przez Sprzedawcę dokonania wpłaty, Klient zostaje niezwłocznie
poinformowany o tym fakcie e-mailem. 
 
§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy
 
1. Umową Sprzedaży objęte są produkty fizyczne. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 
a. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia
od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia na adres email, przed upływem tego terminu.
c. Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy, gdy przedmiot był realizowany na jego indywidualne życzenie.

d. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 
 
 
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia, kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną na adres: agata@akryl-art.pl.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w ramach Strony
opisuje Polityka Prywatności dostępna pod adresem:
 
§ 12
Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.